Прочитајте више о овом предмету и распореду часова испод

Математика

Смер
Школска година
2020/2021
Разред
1. разред, 2. разред, 3. разред, 4. разред
Предмет
Математика

Математика је формална и егзактна наука која је настала изучавањем фигура и рачунањем с бројевима. Иако не постоји општеприхваћена дефиниција математике, под математиком се у ширем смислу подразумева да је она наука о количини (аритметика), структури (алгебра), простору (геометрија) и промени (анализа).

Учењем математике ученик је оспособљен да мисли математички, овладао је математичким знањима и концептима и критички анализира мисаоне процесе, унапређује их и разуме како они доводе до решења проблема. Развио је истраживачки дух, способност критичког, формалног и апстрактног мишљења, као и дедуктивно и индуктивно мишљење и размишљање по аналогији. Развио је способност математичке комуникације и позитивне ставове према математици и науци уопште. Ученик примењује математичка знања и вештине за решавање проблема из природних и друштвених наука и свакодневног живота, као и у професионалној сфери. Оспособљен је да стечена знања и вештине користи у даљем школовању.

Циљ и задаци

Циљ наставе математике у гимназији јесте: да ученици усвоје елементарне математичке компетенције (знања, вештине и вредносне ставове) које су потребне за схватање појава и законитости у природи и друштву и које ће да оспособе ученике за примену усвојених математичких знања (у решавању разноврсних задатака из животне праксе) и за успешно настављање математичког образовања и за самообразовање; као и да доприносе развијању менталних способности, формирању научног погледа на свет и свестраном развитку личности ученика.

Задаци наставе математике су да ученици:

 • развијају логичко и апстрактно мишљење
 • развијају способности јасног и прецизног изражавања и коришћења основног математичко-логичког језика
 • развијају способности одређивања и процене квантитативних величина и њиховог односа
 • разликују геометријске објекте и њихове узајамне односе и трансформације
 • разумеју функционалне зависности, њихово представљање и примену
 • развијају систематичност, уредност, прецизност, темељност, истрајност, критичност у раду, креативност
 • развијају радне навике и способности за самостални и групни рад
 • формирају систем вредности
 • стичу знања и вештине корисне за трансфер у друге предмете и развијају способности за правилно коришћење стручне литературе
 • формирају свест о универзалности и примени математичког начина мишљења
 • буду подстакнути за стручни развој и усавршавање у складу са индивидуалним способностима и потребама друштва
 • развијају способности потребне за решавање проблема и нових ситуација у процесу рада и свакодневном животу

Професори математике у Шабачкој гимназији

Душан Ковачевић

Професор математике

Зоран Јовановић

Професор математике

Горан Ђурић

Професор математике

Мирјана Ћорилић

Професор математике

Виолета Костадиновић

Професор математике

Ивана Фирауновић

Професор математике, рачунарства и информатике

Зорица Бегуш

Професор математике и рачунарства и информатике