Испод прочитајте све о школском одбору

Школски одбор

Школски одбор

Школски одбор је орган управљања у Школи. Школски одбор има девет чланова, укључујући и председника.

Чланове Школског одбора именује и разрешава Скупштина града Шапца, а председника бирају чланови већином гласова од укупног броја чланова Школског одбора.

Школски одбор чине по три представника из реда запослених, родитеља ученика, односно других законских заступника и три представника на предлог града Шапца.

Мандат Школског одбора траје четири године.

ШКОЛСКИ ОДБОР

 • доноси статут, правила понашања у Школи и друге опште акте и даје сагласност на акт о организацији и систематизацији послова
 • доноси школски програм, развојни план, годишњи план рада, усваја извештаје о њиховом остваривању, вредновању и самовредновању
 • утврђује предлог финансијског плана за припрему буџета Републике Србије
 • доноси финансијски план Школе, у складу са законом
 • усваја извештај о пословању, годишњи обрачун и извештај о извођењу екскурзија, односно наставе у природи
 • расписује конкурс за избор директора Школе
 • даје мишљење и предлаже министру избор директора Школе
 • закључује са директором Школе уговор о међусобним правима и обавезама, без заснивања радног односа, којим се утврђују права, обавезе и одговорности директора Школе
 • одлучује о правима и обавезама директора Школе
 • доноси одлуку о проширењу делатности Школе
 • разматра поштовање општих принципа, остваривање циљева образовања и васпитања и стандарда постигнућа и предузима мере за побољшање услова рада и остваривање образовноваспитног рада
 • доноси план стручног усавршавања запослених и усваја извештај о његовом остваривању
 • одлучује по жалби на решење директора
 • обавља и друге послове у складу са законом, актом о оснивању и статутом
Председник Школског одбора

Мирослава Сарић, проф. немачког језика

Заменик председника Школског одбора

Винка Вешић

ДОКУМЕНТА

Чланови Школског одбора

Име и презиме
Мирослава Сарић
Игор Вујић
Маријана Бајић
Дијана Антонић
Ирена Пауновић
Владан Чолић
Милан Теодоровић
Јасмина Вулетић
Винка Вешић

Контакт информације