Испод прочитајте све о Школском одбору

Школски одбор

Школски одбор

Школски одбор је орган управљања у Школи. Школски одбор има девет чланова, укључујући и председника.

Чланове Школског одбора именује и разрешава Скупштина града Шапца, а председника бирају чланови већином гласова од укупног броја чланова Школског одбора.

Школски одбор чине по три представника из реда запослених, родитеља ученика, односно других законских заступника и три представника на предлог града Шапца.

Мандат Школског одбора траје четири године.

ШКОЛСКИ ОДБОР

 • доноси статут, правила понашања у Школи и друге опште акте и даје сагласност на акт о организацији и систематизацији послова
 • доноси школски програм, развојни план, годишњи план рада, усваја извештаје о њиховом остваривању, вредновању и самовредновању
 • утврђује предлог финансијског плана за припрему буџета Републике Србије
 • доноси финансијски план Школе, у складу са законом
 • усваја извештај о пословању, годишњи обрачун и извештај о извођењу екскурзија, односно наставе у природи
 • расписује конкурс за избор директора Школе
 • даје мишљење и предлаже министру избор директора Школе
 • закључује са директором Школе уговор о међусобним правима и обавезама, без заснивања радног односа, којим се утврђују права, обавезе и одговорности директора Школе
 • одлучује о правима и обавезама директора Школе
 • доноси одлуку о проширењу делатности Школе
 • разматра поштовање општих принципа, остваривање циљева образовања и васпитања и стандарда постигнућа и предузима мере за побољшање услова рада и остваривање образовноваспитног рада
 • доноси план стручног усавршавања запослених и усваја извештај о његовом остваривању
 • одлучује по жалби на решење директора
 • обавља и друге послове у складу са законом, актом о оснивању и статутом
Председник Школског одбора

Марина Вуковић Пантелић, представник запослених

Заменик председника Школског одбора

Игор Вујић, представник запослених

Чланови Школског одбора

Име и презиме
Марина Вуковић Пантелић, представник запослених, председник Школског одбора
Игор Вујић, представник запослених, заменик председника
Дејан Јовић, представник запослених
Драгана Милосављевић, представник локалне самоуправе
Мирјана Ђорђевић, представник локалне самоуправе
Јасмина Вулетић, представник локалне самоуправе
Дијана Антонић, представник родитеља
Ирена Пауновић, представник родитеља
Данијела Поповић, представник родитеља

Контакт информације