Испод прочитајте све о савету родитеља и њиховом учешћу у раду Гимназије

Савет родитеља

Савет родитеља Шабачке гимназије

Савет родитеља чини по један представник родитеља ученика сваког одељења у Школи.

Представника у Савет родитеља бирају родитељи ученика одељења јавним гласањем, на првом родитељском састанку који сазива одељењски старешина на почетку школске године. У Савет родитеља биће изабран онај представник родитеља који добије највећи број гласова за од укупног броја родитеља ученика једног одељења.

Савет родитеља своје предлоге, питања и ставове упућује органу управљања, директору и стручним органима школе.

Начин избора Савета родитеља школе уређен је Статутом школе, а рад Пословником о раду Савета родитеља Средње школе.

НАДЛЕЖНОСТ САВЕТА РОДИТЕЉА:

 • предлаже представнике родитеља ученика у Школски одбор
 • предлаже своје представнике у стручни актив за развојно планирање и у друге стручне тимове школе
 • предлаже мере за осигурање квалитета и унапређивање образовно-васпитног рада
 • учествује у поступку предлагања изборних предмета и у поступку избора уџбеника
 • разматра предлог програма образовања и васпитања, развојног плана, годишњег плана рада, извештаје о њиховом остваривању, вредновању и о самовредновању
 • разматра намену коришћења средстава од донација и од проширене делатности школе
 • предлаже Школском одбору намену коришћења средстава остварених радом ученичке задруге и прикупљених од родитеља
 • разматра и прати услове за рад школе, услове за одрастање и учење, безбедност и заштиту ученика
 • учествује у поступку прописивања мера заштите и безбедности ученика за време боравка у школи и свих активности које организује школа
 • даје сагласност на програм и организовање екскурзије, цену екскурзије и избор агенције и разматра извештај о њиховом остваривању
 • разматра и друга питања утврђена законом и статутом
Председник Савета родитеља

Рајко Шушић

Представници родитеља у Школском одбору:

Дијана Антонић

Ирена Пауновић

Владан Чолић

 

ДОКУМЕНТА

Чланови савета родитеља

  Име и презиме
I-1 Раде Милојевић
I-2 Оливера Петровић
I-3 Иван Софронић
I-4 Данијела Поповић
I-5 Мирјана Симић Арсић
I-6 Силвија Марковић
I-7 Татјана Илић
II-1 Наташа Стојановић
II-2 Рада Михаиловић
II-3 Марија Кецман
II-4 Горан Ранковић
II-5 Ненад Миловановић
II-6 Марина Иванковић
II-7 Татјана Тадић
III-1 Дијана Антонић
III-2 Мирјана Илић
III-3 Зоран Попадић
III-4 Марија Алексић
III-5 Рајко Шушић
III-6 Јасмина Пауновић
III-7 Владан Чолић
IV-1 Младен Лазић
IV-2 Лидија Радовић
IV-3 Јелена Ђуричић
IV-4 Татјана Васић
IV-5 Ирена Пауновић
IV-6 Душица Мијаиловић
IV-7 Татјана Милошевић

Контакт информације