Испод прочитајте све о савету родитеља и њиховом учешћу у раду Гимназије

Савет родитеља

Савет родитеља Шабачке гимназије

Савет родитеља чини по један представник родитеља ученика сваког одељења у Школи.

Представника у Савет родитеља бирају родитељи ученика одељења јавним гласањем, на првом родитељском састанку који сазива одељењски старешина на почетку школске године. У Савет родитеља биће изабран онај представник родитеља који добије највећи број гласова за од укупног броја родитеља ученика једног одељења.

Савет родитеља своје предлоге, питања и ставове упућује органу управљања, директору и стручним органима школе.

Начин избора Савета родитеља школе уређен је Статутом школе, а рад Пословником о раду Савета родитеља Средње школе.

НАДЛЕЖНОСТ САВЕТА РОДИТЕЉА:

 • предлаже представнике родитеља ученика у Школски одбор
 • предлаже своје представнике у стручни актив за развојно планирање и у друге стручне тимове школе
 • предлаже мере за осигурање квалитета и унапређивање образовно-васпитног рада
 • учествује у поступку предлагања изборних предмета и у поступку избора уџбеника
 • разматра предлог програма образовања и васпитања, развојног плана, годишњег плана рада, извештаје о њиховом остваривању, вредновању и о самовредновању
 • разматра намену коришћења средстава од донација и од проширене делатности школе
 • предлаже Школском одбору намену коришћења средстава остварених радом ученичке задруге и прикупљених од родитеља
 • разматра и прати услове за рад школе, услове за одрастање и учење, безбедност и заштиту ученика
 • учествује у поступку прописивања мера заштите и безбедности ученика за време боравка у школи и свих активности које организује школа
 • даје сагласност на програм и организовање екскурзије, цену екскурзије и избор агенције и разматра извештај о њиховом остваривању
 • разматра и друга питања утврђена законом и статутом
Председник савета родитеља

Име и Презиме

Заменик председника савета родитеља

Име и Презиме

Представници родитеља у школском одбору:

Овде име и презиме

Овде име и презиме

Овде име и презиме

Овде име и презиме

ДОКУМЕНТА

Чланови савета родитеља

  Име и презиме
Одељење чији је представник Овде иде име и презиме родитеља
Одељење чији је представник Овде иде име и презиме родитеља
Одељење чији је представник Овде иде име и презиме родитеља
Одељење чији је представник Овде иде име и презиме родитеља
Одељење чији је представник Овде иде име и презиме родитеља
Одељење чији је представник Овде иде име и презиме родитеља
Одељење чији је представник Овде иде име и презиме родитеља
Одељење чији је представник Овде иде име и презиме родитеља
Одељење чији је представник Овде иде име и презиме родитеља
Одељење чији је представник Овде иде име и презиме родитеља
Одељење чији је представник Овде иде име и презиме родитеља

Контакт информације