Испод прочитајте све о Ученичком парламенту у нашој Гимназији

Ученички парламент

Ученички парламент је законом загарантована формална институција, која ученицима омогућава демократски начин удруживања ради заступања интереса свих ученика у школи, као и учешће ученика у доношењу одлука које се њих непосредно тичу.

Парламент чине по два представника сваког одељења у школи.

Чланове парламента бирају ученици одељењске заједнице сваке школске године, а чланови парламента бирају председника.

Програм рада парламента саставни је део Годишњег плана рада школе.

УЧЕНИЧКИ ПАРЛАМЕНТ СЕ ОРГАНИЗУЈЕ У ШКОЛИ РАДИ:

  • давања мишљења и предлога стручним органима, Школском одбору, Савету родитеља и директору о: правилима понашања у школи, мерама безбедности ученика, Годишњем плану рада, Школском развојном плану, Школском програму, начину уређивања школског простора, избору уџбеника, слободним и ваннаставним активностима, учешћу на спортским и другим такмичењима и организацији свих манифестација ученика у школи и ван ње и другим питањима од значаја за њихово образовање;
  • разматрања односа и сарадње ученика и наставника, васпитача или стручног сарадника и атмосфере у школи;
  • обавештавања ученика о питањима од посебног значаја за њихово школовање и о активностима ученичког парламента;
  • активног учешћа у процесу планирања развоја школе и у самовредновању школе;
  • предлагања чланова Стручног актива за развојно планирање из реда ученика.
Представници Ученичког парламента у Школском одбору

Александра Ивановић, Урош Иванковић

Председник Ученичког парламента

Лазарела Гарибовић

Чланови Ученичког парламента

            Име и презиме
I-1 Кристина Костић, Лука Ковач
I-2 Момчило Симић, Сара Враштановић
I-3 Урош Обрадовић, Леа Топаловић
I-4 Сара Почуча, Михаило Илић
I-5 Тијана Иванић, Софија Чађановић
I-6 Ана Срдановић, Урош Бабић
I-7 Анастасија Гишић, Душан Бабић
II-1 Исидора Живановић, Милица Гајић
II-2 Огњен Борота, Лара Смиљанић
II-3 Дијана Ивановић, Милица Павловић
II-4 Миа Ђурђевић, Александра Мићић
II-5 Софија Бајић, Виктор Поповић
II-6 Петар Поповић, Вук Михаиловић
II-7 Нађа Милошевић, Тодора Саватић
III-1 Теодора Јанковић, Милан Врачарић
III-2 Милица Крстић, Нина Панић
III-3 Кристина Савић, Андријана Аћимовић
III-4 Миа Поповић, Сташа Крсмановић
III-5 Лазар Јованић, Ангелина Миловановић
III-6 Вишња Новаковић, Богдан Марковић
III-7 Исидора Вучковић, Теодора Павловић
IV-1 Ђина Ђуричић, Лазарела Гарибовић
IV-2 Милица Вујовић, Александра Ивановић
IV-3 Катарина Кецман, Маја Павловић
IV-4 Урош Арсеновић, Борис Марковић
IV-5 Ленка Цвејић, Лана Нешковић
IV-6 Урош Иванковић, Милан Ђуровић
IV-7 Нађа Гајић, Анастасија Исаиловић

Контакт информације