Испод прочитајте све о Ученичком парламенту у нашој Гимназији

Ученички парламент

Ученички парламент је законом загарантована формална институција, која ученицима омогућава демократски начин удруживања ради заступања интереса свих ученика у школи, као и учешће ученика у доношењу одлука које се њих непосредно тичу.

Парламент чине по два представника сваког одељења у школи.

Чланове парламента бирају ученици одељењске заједнице сваке школске године, а чланови парламента бирају председника.

Програм рада парламента саставни је део Годишњег плана рада школе.

УЧЕНИЧКИ ПАРЛАМЕНТ СЕ ОРГАНИЗУЈЕ У ШКОЛИ РАДИ:

  • давања мишљења и предлога стручним органима, Школском одбору, Савету родитеља и директору о: правилима понашања у школи, мерама безбедности ученика, Годишњем плану рада, Школском развојном плану, Школском програму, начину уређивања школског простора, избору уџбеника, слободним и ваннаставним активностима, учешћу на спортским и другим такмичењима и организацији свих манифестација ученика у школи и ван ње и другим питањима од значаја за њихово образовање;
  • разматрања односа и сарадње ученика и наставника, васпитача или стручног сарадника и атмосфере у школи;
  • обавештавања ученика о питањима од посебног значаја за њихово школовање и о активностима ученичког парламента;
  • активног учешћа у процесу планирања развоја школе и у самовредновању школе;
  • предлагања чланова Стручног актива за развојно планирање из реда ученика.
Председник ученичког парламента

Име и Презиме

Заменик председника

Име и Презиме

ДОКУМЕНТА

Чланови ученичког парламента

  Име и презиме
Одељење чији је представник Овде иде име и презиме ученика
Одељење чији је представник Овде иде име и презиме ученика
Одељење чији је представник Овде иде име и презиме ученика
Одељење чији је представник Овде иде име и презиме ученика
Одељење чији је представник Овде иде име и презиме ученика
Одељење чији је представник Овде иде име и презиме ученика
Одељење чији је представник Овде иде име и презиме ученика
Одељење чији је представник Овде иде име и презиме ученика
Одељење чији је представник Овде иде име и презиме ученика
Одељење чији је представник Овде иде име и презиме ученика
Одељење чији је представник Овде иде име и презиме ученика

Контакт информације