Испод можете преузети сва документа и акта Шабачке гимназије

Акти

Општи акти и планови школе

  • ОПШТИ АКТИ
  • ПРАВИЛНИЦИ
  • ИЗВЕШТАЈИ
  • ПЛАНОВИ
  • ПРОГРАМИ
  • ПОСЛОВНИЦИ

Правилник о оцењивању ученика у средњем образовању и васпитању

Правилник о организацији и систематизацији послова у Шабачкој гимназији

Правилник о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика

Правилник о евидентирању и праћењу друштвено-корисног, односно хуманитарног рада

Правилник о васпитно-дисциплинској и материјалној одговорности ученика Шабачке гимназије

Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности запослених у Шабачкој гимназији

Правила понашања у Шабачкој гимназији

Правилник о похваљивању и награђивању ученика Шабачке гимназије

Правилник о буџетском рачуноводству

Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке

Правилник о заштити података о личности

Правилник о начину евидентирања, класификовања, архивирања и чувања архивске грађе и документарног материјала

Листа категорија архивске грађе и документарног материјала са роковима чувања

Правилник о начину евидентирања, заштите и коришћења електронских докумената

Правилник о поступку стицања и расподеле сопствених прихода Шабачке гимназије

Правилник о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање

Правилник о интерном финансијском управљању и контроли

преузмите све школске програме