Испод прочитајте све о савету родитеља и њиховом учешћу у раду Гимназије

Савет родитеља

Савет родитеља Шабачке гимназије

Савет родитеља чини по један представник родитеља ученика сваког одељења у Школи.

Представника у Савет родитеља бирају родитељи ученика одељења јавним гласањем, на првом родитељском састанку који сазива одељењски старешина на почетку школске године. У Савет родитеља биће изабран онај представник родитеља који добије највећи број гласова за од укупног броја родитеља ученика једног одељења.

Савет родитеља своје предлоге, питања и ставове упућује органу управљања, директору и стручним органима школе.

Начин избора Савета родитеља школе уређен је Статутом школе, а рад Пословником о раду Савета родитеља Средње школе.

НАДЛЕЖНОСТ САВЕТА РОДИТЕЉА:

 • предлаже представнике родитеља ученика у Школски одбор
 • предлаже своје представнике у стручни актив за развојно планирање и у друге стручне тимове школе
 • предлаже мере за осигурање квалитета и унапређивање образовно-васпитног рада
 • учествује у поступку предлагања изборних предмета и у поступку избора уџбеника
 • разматра предлог програма образовања и васпитања, развојног плана, годишњег плана рада, извештаје о њиховом остваривању, вредновању и о самовредновању
 • разматра намену коришћења средстава од донација и од проширене делатности школе
 • предлаже Школском одбору намену коришћења средстава остварених радом ученичке задруге и прикупљених од родитеља
 • разматра и прати услове за рад школе, услове за одрастање и учење, безбедност и заштиту ученика
 • учествује у поступку прописивања мера заштите и безбедности ученика за време боравка у школи и свих активности које организује школа
 • даје сагласност на програм и организовање екскурзије, цену екскурзије и избор агенције и разматра извештај о њиховом остваривању
 • разматра и друга питања утврђена законом и статутом
Председник Савета родитеља

Србољуб Богдановић

Заменик председника Савета родитеља

Јанко Топаловић

Представници родитеља у Школском одбору:

Дијана Антонић

Ирена Пауновић

Данијела Поповић

 

ДОКУМЕНТА

Чланови савета родитеља

  Име и презиме
I-1 Марија Ненадовић
I-2 Јана Игњатовић, Мирјана Лазић
I-3 Данијела Чугуровић, Јанко Павловић
I-4 Катарина Јаковљевић, Наташа Радовановић
I-5 Јелена Мрковачки, Јована Димић
I-6 Миромир Гајић, Милош Јоцић
I-7 Драгана Петровић, Светлана Радивојевић
II-1 Мирјана Арсеновић
II-2 Слободанка Богдановић Васић, Јелена Милутиновић
II-3 Смиљана Косанић
II-4 Данка Божић, Тамара Мићић
II-5 Даница Спасић
II-6 Бојана Поповић
II-7 Ивана Јовановић
III-1  
III-2 Биљана Ђурђевић
III-3 Мирјана Савић, Љиљана Богавац
III-4 Србољуб Богдановић, Александар Крсмановић
III-5 Мирјана Арсић
III-6 Силвија Марковић, Гордана Мандић Радосављевић
III-7 Татјана Илић
IV-1 Снежана Димитријевић, Снежана Јуришић
IV-2 Радмила Михаиловић, Данијела Павковић
IV-3 Марија Кецман, Гордана Мандић Радосављевић
IV-4 Јасмина Адамовић, Мирјана Обрадовић
IV-5 Дарко Цвејић
IV-6 Марина Иванковић
IV-7 Жељка Стојић

Контакт информације