Страница посвећена матурантима Шабачке гимназије

Матурски испити

Матуранти

За почетак се упознајте са деловима Правилника о измени Правилника о плану и програму образовања и васпитања за гимназију, „Службени гласник РС – Просветни гласник“, бр. 2/94.

„Матурски рад са одбраном је самостално обрађена тема коју ученик бира изсписка одабраних тема у оквиру једног од следећих предмета: матерњи језик и књижевност, страни језик, социологија, психологија, математика, историја, филозофија, географија, физика, хемија, биологија, област уметности (ликовна, музичка, сценска, филмска).

Сврха је матурског рада да ученик покаже колико влада материјом у вези са темом, у којој мери је усвојио методе и приступ обради теме, како се служи литературом, да ли је оспособљен да анализира, критички размишља и да самостално изрази свој лични став у односу на тему коју обрађује.

Ученик ради матурски рад у току завршног разреда уз помоћ наставника-ментора.

У току израде матурског рада обавезно је организовати најмање четири консултације на којима је ментор дужан да прати рад сваког ученика и пружи му потребну помоћ упућивањем на литературу и избору начина и структуре израде рада… На одбрани матурског рада ученик усмено излаже концепцију свог рада, наводи литературу и друге изворе сазнања које је користио, образлаже посебне методе и поступке којима се користио при изради матурског рада и разлоге таквог избора…

После одбране матурског рада испитна комисија утврђује оцену која се изводи од оцене матурског рада и његове одбране…“

Матурски рад треба веома озбиљно схватити јер је то другачији, озбиљнији облик писменог рада и представља мали научни рад. Зато је неопходно систематично и организовано приступити прво припремама, а потом и самој изради матурског рада уз помоћ ментора. Ментор може бити само наставник наше школе.