Професор физике

др Предраг Кузмановић

predragkuzmanovic@sabackagimnazija.edu.rs
Масарикова 13, 15000 Шабац

др Предраг Кузмановић

ПРОФЕСОР ФИЗИКЕ

Испод можете прочитати кратку биографију овог професора.

Биографија

др Предраг Кузмановић је рођен у Шапцу. По завршетку основне школе уписује Шабачку гимназију, природно-математички смер који завршава 2012. године. Исте године уписује основне академске студије на Природно-математичком факултету Универзитета у Новом Саду на Департману за физику смер Дипломирани професор физике. Због исзузетних резултата током школовања био је питомац-стипендиста Српског привредног друштва Фондације „Привредник“ из Новог Сада, стипендиста Министарства просвете Републике Србије и стипендиста Града Шапца.

Августа 2016. године завршава основне студије, месец дана пре званичног рока као трећи у генерацији, са просечном оценом 9,31 и остварених 270 ЕСПБ од планираних 240 ЕСПБ, положивши 7 предмета више од планираног студијског плана и програма.

По завршеним основним уписује мастер академске студије нуклеарне физике. Јуна 2017. одбранио је мастер тезу под насловом “Поређење метода за испитивање радијума-226 у води” и тако стекао звање мастер физичара – нуклеарне физике са просечном оценом на мастер студијама 10,00, као први у генерацији.

Октобра 2017. уписује докторске академске студије физике на Природно-математичком факултету у Новом Саду. 18. септембра 2020. одбранио је докторску дисертацију под насловом „Корелација радиолошких и структурних карактеристика грађевинских материјала“ из области нуклеарне физике и тако стекао звање Доктор физичких наука. Докторске студије завршио је за непуне три годне као један од најмлађих доктора наука на Универзитету у Новом Саду са просечном  оценом 10,00.

Области његовог научног истраживања и интересовања су експериментална нуклеарна физика, и заштита од јонизујућег зрачења и дозиметрија у медицинској радиологији.

Јуна 2021. Матични научни одбор за физику Министарства просвете, науке и технолошког развоја по предлогу Наставно-научног већа Природно-метматичког факултета Нови Сад изабрао ја др Предрага Кузмановића у научно звање Научни сарадник на период од 5 година.

Стално је запослен на Академији струковних студија Шабац у  звању Професора струковних студија за ужу научну област физика.

Од децембра 2020. ангажован је као професор по уговору о извођењу наставе у Шабачкој гимназији где изводи предавања из изборног предмета Савремене технологије.

Аутор и коаутор је 11 радова (8/11 први аутор) у еминентним међународним часописима категоризације М21а (3 рада), М21 (1 рад), М22 (6 радова) М23 (1 рад) као једног поглавња у монографији од међунардоног значаја  М14, затим М52 (2 рада) и 24 рада, презентована на домаћим и међународним научним скуповима категоризације М33 (6 радова) М34 (3 рада) и М63 (15 радова).

Др Предраг Кузмановић је дао изузетан допринос развоју науке у Србији и свету. Главне заслуге у сфери науке огледају се у успоставлјанју иновативног решења рециклирања радиоактивног материјала (фосфогипса) који настаје као отпад из хемијске индустрије, у производњи опеке, што је публиковао током 2020. и 2021. године у престижним међународним часописима изузетних вредности (М21а) Radiation Physics and Chemistry и Jоurnal of Hazardous Materials импакт фактора 2,226 и 9,038 као први аутор.

Рецензент је у Националном телу за акредитацију и проверу квалитета у високом образовању (НАТ) у пољу природно-математичких наука од 2018. године.