Прочитајте више о овом предмету и распореду часова испод

Рачунарство и информатика

Испод преузмите распоред часова у Шабачкој гимназији

Смер
Школска година
2020/2021
Разред
1. разред, 2. разред, 3. разред, 4. разред
Предмет
Рачунарство и информатика

Информатика и рачунарство су науке које се баве структуром и аутоматском (машинском) обрадом података.

Информатика се бави проналажењем оптималних решења за проблеме, тако да се једном пронађено решење може користити за низ сличних проблема. На основу математичких аксиома се моделирају и анализирају структуре и процеси из стварног света. Описивање проблема и процеса омогућавају симулације тих процеса. Решења проблема се дефинишу у облику алгоритама који обрађују одређену структуру података.

Рачунарство је наука која се бави проучавањем теоријских основа информације и рачунања, њиховим имплементацијама и применама у рачунарским системима. Рачунарство има многе области: рачунарска графика, теорија комплексности, теорија програмских језика, рачунарско програмирање и интеракција човека и рачунара.

У нашој школи постоји информатички смер од 2006. године, а данас се он зове смер за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику. За ученике овог смера, посебно се реалзије настава по областима: Примена рачунара, Програмрање, Веб програмирање, Програмске парадигме, Рачунарски системи, Базе података, Објектно-оријентисано програмирање и Дискретна математика. Од програмских језика проучавају се: C++, C# и Java. Настава се одвија у три опремљена кабинета са укупно 45 рачунара за ученике, пројекторима, одличном покривености интернетом и са свом потребном додатном опремом за ученике.

Циљ и задаци

Циљ наставе рачунарства и информатике у гимназији јесте да ученици стичу знања, овладају вештинама и формирају вредносне ставове који доприносе развоју информатикчке писмености неопходне за даље школовање, живот и рад у савременом друштву, као и оспособљавање ученика да ефикасно и рационално користе рачунаре на начин који не угрожава њихово физичко и ментално здравље.

Задаци наставе рачунарства и информатике су да ученици:

  • развију свест о неопходности коришћења рачунара у свакодневном животу и раду
  • примене стечена знања и вештине у савладавању програма других наставних предмета
  • јачају способност решавања проблема развојем логичког и критичког мишљења
  • изграде правилне ставове према коришћењу рачунара, без злоупотребе и претеривања које угрожава њихов физичко и ментално здравље
  • упознају савремена решења која олакшавају употребу рачунара и изграде спремност за праћење нових решења у области информатичке технологије на адекватан начин
  • користе предности рачунара и апликација у удруживању са другима и покретању акција чији је циљ ширење корисних информација или пружање помоћи и подршке онима којима је то потребно
  • развију прецизност, рационалност и креативност у раду са рачунаром
  • унапреде технике самосталног учења користећи могућности рачунара и развију спремност за учење током целог живота
  • унапреде способност за брзо, ефикасно и рационално проналажење информација коришћењем рачунара, као и њихово критичко анализирање, складиштење и преношење

Професори рачунарства и информатике у Шабачкој гимназији

Марта Милетић

Професор рачунарства и информатике

Милена Бошковић

Професор рачунарства и информатике

Ивана Фирауновић

Професор математике, рачунарства и информатике