Општи акти и планови школе

Закон о основама система образовања и васпитања

Закон о средњем образовању

Правилник о правима, обавезама и одговорностима ученика Шабачке гимназије

Правила понашања ученика,запослених и родитеља ученика Шабачке гимназије

Правилник о евиденцији у средњој школи

Правилник о оцењивању ученика у средњем образовању и васпитању

Правилници о измени Правилника о оцењивању ученика у основном и средњем образовању и васпитању

Правилник о стандардима компетенција за професију наставника и њиховог професионалног развоја

Правилник о стандардима квалитета рада установе

Програм заштите од насиља, злостављања и занемаривања

Јавни позив за подношење предлога пројеката који се финансирају из буџета Републике Србије у оквиру Програма расподеле инвестиционих средстава Министарства просвете, наукеи технолошког развоја за 2020. годину

Нов Правилник о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање

Правилник о обављању друштвено корисног рада, односно хуманитарног рада

Табела за праћење друштвено-корисног, односно хуманитарног рада ученика

Стручно упутство о начину израде школске документације

Статут Шабачке гимназије

Извештај о раду школе за школску 2017/2018. годину

Годишњи план рада за школску 2018/2019. годину

Извештај о раду школе за школску 2018/2019. годину

Годишњи план рада за школску 2019/2020. годину

Школски развојни план 2016.-2019. године

Анекс Школског развојног плана

Предлог Школског развојног плана 2018/19-2020/21. школске године

Школски програм

Информатор о раду школе у складу са чланом 39. Закона

Термини консултација са одељењским старешинама за школску 2018/2019. годину

Упитник за самопроцену дигиталних компетенција

Образац за лични извештај професора

Нов програм за гимназије

ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о програму наставе и учења за први разред гимназије

ПРОГРАМ НАСТАВЕ И УЧЕЊА ЗА ПРВИ РАЗРЕД ГИМНАЗИЈЕ

ПРОГРАМ НАСТАВЕ И УЧЕЊА ЗА ДРУГИ РАЗРЕД ГИМНАЗИЈЕ

ПРАВИЛНИК о измени Правилника о наставном плану и програму за обдарене ученике у филолошкој гимназији

ПРАВИЛНИК о измени Правилника о наставном плану и програму за гимназију за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику

Општи стандарди постигнућа за крај општег средњег образовања и васпитања и средњег стручног образовања и васпитања у делу општеобразовних предмета

БИОЛОГИЈА

ФИЗИКА

ГЕОГРАФИЈА

ХЕМИЈА

ИСТОРИЈА

МАТЕМАТИКА

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

СТРАНИ ЈЕЗИК

Контакт информације


Масарикова 13 15000 Шабац
Тел: +381 15 350 286
Fax: +381 15 360 570
Email: sabackagimnazia@ptt.rs